Bans, directrius, instruccions i acords


Resolució de 30 de desembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dona nova redacció al resolc dècim, sobre mesures relatives per als esdeveniments esportius multitudinaris, lliga professional de futbol i lliga ACB, de la Resolució de 8 d’octubre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Resolució de 29 de desembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dona nova redacció al punt 3 del resolc primer sobre ‘Ús de mascareta’ de la Resolució de 8 d’octubre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Resolució de 28 de desembre de 2021 de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda la pròrroga de les places eventuals i dels nomenaments autoritzats per al reforç dels recursos humans del Sistema Valencià de Salut enfront de la pandèmia provocada per la COVID-19.

Resolució de 22 de desembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica la Resolució de 20 de desembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es prorroga i s’amplia la Resolució de 25 de novembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública respecte de l’accés a determinats establiments en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Decreto ley 16/2021, de 3 de diciembre, de modificación del Decreto ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante la Covid-19.

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la cual se publica la Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública respecto del acceso a determinados establecimientos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se prorroga la medida del punto resolutivo décimo, sobre medidas relativas para los eventos deportivos multitudinarios de los equipos que participan en la Liga Profesional de Fútbol masculina y femenina, Liga ACB y Liga Femenina Endesa de Baloncesto, de la Resolución de 8 de octubre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se delegan competencias en materia de responsabilidad patrimonial a causa de medidas en materia de salud pública adoptadas por la crisis sanitaria de la Covid-19.

Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se da nueva redacción al punto 3.c del resuelvo primero sobre «Uso de mascarilla» de la Resolución de 8 de octubre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Resolución de 28 de octubre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se da una nueva redacción al punto resolutivo décimo, «Medidas relativas para los eventos deportivos multitudinarios de los equipos que participan en la Liga Profesional de Fútbol masculina y femenina, Liga ACB y Liga Femenina Endesa de Baloncesto», de la Resolución de 8 de octubre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19

Resolució de 8 d’octubre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Resolució de 29 de setembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica la Resolució de 27 de setembre de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període comprés entre el 28 de setembre i el 8 d’octubre de 2021.

Resolució de 27 de setembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període comprés entre el 28 de setembre i el 8 d’octubre de 2021.

Resolució de 6 de setembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període comprés entre el 7 i el 27 de septiembre de 202

Resolució de 27 d’agost de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dona nova redacció a determinats punts del resolc segon de la Resolució de 14 d’agost de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període entre el 17 d’agost de 2021 i el 6 de setembre de 2021 i es prorroga la vigència de la Resolució de 5 d’agost de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública per als esdeveniments esportius multitudinaris de Lliga Professional de Futbol i Lliga ACB, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Resolució de 14 d’agost de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període entre el 17 d’agost de 2021 i el 6 de setembre de 2021.

Resolució de 22 de juliol de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període entre el 26 de juliol de 2021 i el 16 d’agost de 2021.

Resolució de 22 de juliol de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica la Resolució de 21 de juliol de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, una vegada autoritzada per la Interlocutòria 299/2021, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, durant el període comprés entre el 26 de juliol i el 16 d’agost de 2021.

Correcció d’errades de la Resolució de 9 de juliol de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període entre el 10 de juliol de 2021 i el 25 de juliol de 2021.

Resolució de 7 de juliol de 2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es crea el segell electrònic per a l’actuació administrativa automatitzada Certificat COVID Digital UE, d’acord amb el Reglament 2021/953 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2021, relatiu a un marc per a l’expedició, verificació i acceptació de certificats interoperables de vacunació, de prova diagnòstica i de recuperació, a fi de facilitar la lliure circulació durant la pandèmia de Covid- 19.

Resolució de 12 de juliol de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica la Resolució de 9 de juliol de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que es dicta a conseqüència de Interlocutòria 271/2021, de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i per un període de 14 dies a contar des del dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Decret Llei del Consell pel qual es modifica el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la Covid-19.
Resolució de 9 de juliol de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període en
tre el 10 de juliol de 2021 i el 25 de juliol de 2021.

Resolució de 23 de juny de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es reprenen les pràctiques, suspeses com a mesura de prevenció per la Covid-19, en centres sanitaris del Sistema Valencià de Salut i centres sanitaris privats, per a estudiants d’universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, així com per a estudiants de cicles formatius de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.


Resolució de 29 de juny de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al perí- ode entre l’1 de juliol de 2021 i el 15 de juliol de 2021.

Resolució de 3 de juny de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període entre el 8 de juny de 2021 i el 30 de juny de 2021.

Resolució de 22 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica la Resolució de 19 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que es dicta a conseqüència de Interlocutòria 195/2021, de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al període comprés entre el 24 de maig de 2021 i el 7 de juny de 2021.

Resolució de 22 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període entre el 24 de maig de 2021 i el 7 de juny de 2021.

Correcció d’errades de la Resolució de 8 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Resolució de 8 de maig d 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Resolució de 8 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica la Resolució de 6 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que es dicta a conseqüència de la finalització de l’estat d’alarma, una vegada autoritzada per Interlocutòria 173/2021, de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al període comprés entre el 9 de maig de 2021 i el 24 de maig de 2021.

Resolució de 23 d’abril de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Decret 15/2021, de 23 d’abril, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les mesures de limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats i de limitació de la mobilitat, des de les 00.00 hores del 26 d’abril fins a les 00.00 hores del 9 de maig de 2021.

Resolució de 16 d’abril de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’executa la Interlocutòria 126/2021, de 15 d’abril de 2021, de la Sala Contenciosa administrativa, Secció 4, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i s’adequa l’horari i la resta de mesures en els establiments d’activitats recreatives d’atzar.

Resolució de 9 d’abril de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures relatives a l’ús de la màscara per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19.

Resolució de 9 d’abril de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es manté l’eficàcia de diverses resolucions de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en matèria de salut pública, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i es modifica la redacció de determinades mesures.

Decret 12/2021, de 8 d’abril, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les mesures de limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats i de limitació de la mobilitat, per al període comprés entre el 12 i el 25 d’abril de 2021.

Resolució de 7 d’abril de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de delegació de competències en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per a la cobertura de les necessitats de transport de la població als punts de vacunació en el marc de l’estratègia de vacunació contra la Covid-19.

Resolució de 25 de març de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dóna nova redacció als punts 12 i 25 del resolc primer de la Resolució de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

Resolució de 22 de març de 2021, del director general de Turisme, sobre establiments i activitats turístiques de la Comunitat Valenciana, després de la publicació de la Resolució, d’11 de març de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual s’acorden noves mesures a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Decret 10/2021, de 16 de març, del president de la Generalitat, pel qual es crea el Comité Científic del Programa Valencià d’Investigació Vacunal Covid-19.

Correcció d’errors de la Resolució d’11 de març de 2021.

Resolució d’11 de març de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual modifica la Resolució de 5 de desembre de 2020, per la qual s’acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Resolució de 10 de març de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’exceptua de la suspensió de les pràctiques que es realitzen en centre sanitari situat en el territori de la Comunitat Valenciana en el context de la crisi sanitària de Covid-19 l’alumnat del tercer curs del grau d’infermeria.

Decret 8/2021, d’11 de març, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les mesures de limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats i de limitació de la mobilitat, per al període comprés entre el 15 de març i el 12 d’abril de 2021.

Correcció d’errades de la Resolució de 26 de febrer de 2021.

Correcció d’errades de la Resolució de 25 de febrer de 2021.

Resolució de 26 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures relatives a l’ús de la màscara per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19.

Resolució de 25 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden noves mesures, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Decret 7/2021, de 25 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s’actualitzen les mesures de limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats i de limitació de la mobilitat, fins al 14 de març de 2021 inclusivament.

Resolució de 12 de febrer de 2021, de pròrroga de la Resolució de 29 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es prorroguen diverses resolucions de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i es modifiquen i s’hi afigen altres mesures excepcionals.

Decret 5/2021, de 12 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s’actualitzen les mesures de limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats i de limitació de la mobilitat.

Resolució de 29 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat, per la qual es prorroguen diverses resolucions de la consellera de Sanitat i es modifiquen i addicionen altres mesures excepcionals.

Resolució de 26 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat, per la qual s’acorden mesures addicionals en matèria d’inhumació de persones mortes per coronavirus.

Correcció d’errades del Decret 2/2021, de 24 de gener, del president de la Generalitat.

Decret 2/2021, de 24 de gener, del president de la Generalitat, pel qual es limita la permanència de grups de persones en espais públics i privats, es prorroga la mesura de restricció de l’entrada i l’eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana i es limita, durant els caps de setmana i els dies festius, l’entrada i l’eixida dels municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 habitants.

Resolució de 19 de gener de 2021, de modificació de les mesures i noves mesures adicionals a la Comunitat Valenciana.

Acuerdo de 8 de enero de 2021, del Consell, de aprobación del programa especial de productividad para la reducción de la demora asistencial en el Sistema Valenciano de Salud en 2021.

Resolución de 8 de enero de 2021, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 5 de enero y se establecen medidas preventivas excepcionales.

Resolución de 5 de enero de 2021, por la que se establece el Plan de actuación en las residencias de personas mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM y centros asimilados de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 5 de gener de 2021, de modificació de les mesures i es modifiquen les contingudes en la Resolució de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

Resolució de 5 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat. Sacorda mesures addicionals en els municipis de Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja, Jérica, Alcoi, Castalla, Polop, Llíria, Ayora, Utiel, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, Canals, Benigànim, Xàtiva, Moixent, Ontinyent, Cheste, Sinarcas, Anna, Quatretonda, Bonrepòs i Mirambell, i del conjunt de municipis d’Alfafar, Benetusser, Massanassa, Sedaví i Llocnou de la Corona, durant un període de 14 dies naturals comptats a partir del dia 7 de gener de 2021.

Decret 1/2021, de 5 de gener, del president de la Generalitat. Es modifica l’horari nocturn de limitació de la llibertat de circulació de les persones, es prorroga la mesura de restricció de l’entrada i l’eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, i es declara el confinament perimetral de diversos municipis.

Resolució de 30 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat. Es modifica Resolució de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat, per la qual s’acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana.

Decret 20/2020, de 18 de desembre, del president de la Generalitat, que modifica el Decret 14/2020, de 25 d’octubre, del president de la Generalitat.

Resolució de 18 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat. Es modifica la Resolució de 5 de desembre de 2020.

Resolució de 17 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. S’estableixen les mesures durant el període nadalenc en la xarxa residencial de persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental de la Comunitat

Correcció d’errades de la Resolució de 5 de desembre de 2020

Decret 19/2020, de 5 de desembre, del president de la Generalitat. Es prorroga la mesura de restricció d’entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat. S’acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana.

Resolució de 24/11/20, de la consellera de Sanitat. S’acorda l’adopció de mesures per a garantir la capacitat del Sistema Valencià de Salut de la Comunitat Valenciana en matèria de recursos humans.

Decret 18/2020, de 19 de novembre, del president de la Generalitat. Es prorroga la mesura de restricció d’entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana.

Decret 17/2020, de 12 de novembre, del president de la Generalitat. Es prorroga la mesura de restricció d’entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana.

Correcció d’errors de la Resolució de 6 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat.

Resolució de 6/11/20, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. Mesures addicionals extraordinàries en la C.V.

Decret 16/2020, 5/11/20 del president de la Generalitat, es prorroga la mesura de restricció d’entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana.

Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Resolució de 29/10/20, de la consellera de Sanitat. Mesures addicionals en les activitats festeres tradicionals que se celebren en la Comunitat.

Decret 14/2020, de 25/10/20, del president de la Generalitat, de mesures en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i de la declaració de l’estat d’alarma activat pel Govern de la Nació.

Resolució de 24/10/20, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. Mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana.

Resolució 19/10/20, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. Tercera pròrroga de la Resolució de 17 d’agost de 2020, de la Consellera de Sanitat, per a l’adopció de les mesures establides en l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Resolució de 25/09/20, de la Consellera de Sanitat, s’acorda una segona pròrroga de la Resolució de 17 d’agost de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l’adopció de les mesures establides en l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Resolució de 04/09/ 2020, de la consellera de Sanitat, s’acorda prorrogar la Resolució de 17 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat, per a l’adopció de les mesures establides en l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Correcció d’errades de la Resolució de 17 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat.

Resolució de 17/08/2020, de la consellera de Sanitat, adopció de les mesures establides en l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Resolució  24/07/20, de la consellera de Sanitat, nova redacció a determinades mesures recollides en la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal.

Resolució 20/07/20, de la consellera de Sanitat, nova redacció als punts 8é i 9é de la Resolució de 20 de juny de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Correcció d’errades de la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat.

Resolució 17/07/2020, de la consellera de Sanitat, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell.

Resolució 04/07/2020, de la consellera de Sanitat, es deleguen en la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat enfront de la infecció de Covid-19 en la Comunitat Valenciana.

Resolució 23/06/20, de la consellera de Sanitat, d’adopció de mesures en aplicació de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció.

Resolució 09/06/20, de la Consellera de Sanitat, s’acorda deixar sense efecte la Resolució de 25 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en relació amb l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, del Ministeri de Sanitat, per la qual s’estableix l’autoritat competent per a la sol·licitud dels EPI per les entitats locals, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Resolució 01/06/20, de la consellera de Sanitat, s’acorda deixar sense efecte diverses resolucions de la consellera de Sanitat en l’àmbit de centres i serveis de serveis socials.

Resolució 15/05/20, de la consellera de Sanitat, s’acorda l’adopció de mesures relatives al personal al servei de les institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut de la Comunitat Valenciana.

Resolució 13/05/20, de la consellera de Sanitat, es deixa sense efecte per als mercats de venda no sedentària en la via pública situats en unitats territorials en fase 1 del procés del Pla de transició cap a una nova normalitat, la Resolució de 24 d’abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, i de la Conselleria d’Economia, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat a la Comunitat Valenciana, durant l’estat d’alarma.

Resolució 11/05/20, de la Consellera de Sanitat, s’autoritza l’obertura dels centres educatius de la Comunitat, per a la realització de determinades funcions administratives i de coordinació. 

Correcció d’errades de la Resolució de 24 d’abril de 2020.

Resolució 24/04/20, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d’Agricultura i de la Conselleria d’Economia, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat en la Comunitat Valenciana, durant l’estat d’alarma provocat per Covid-19.

Resolució 16/04/20, de la Consellera de Sanitat, per la qual es dóna compliment a l’ordre SND/344/2020, de 13 d’abril, del Ministeri de Sanitat, per la qual s’estableixen mesures excepcionals per al reforç del sistema nacional de salut i la contenció de la crisi sanitària ocasionada per Covid-19.

Resolució 15/04/20, de la consellera de Sanitat, per la qual s’efectuarà la donació de màscares higièniques per a la població vulnerble en l’àmbit de le’stat d’alarma COVID19.

Resolució 06/04/20, de la Consellera de Sanitat, per la qual es determinen els serveis essencials de determinats centres i serveis, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, amb motiu del Covid

Resolució 30/03/20, de la consellera de Sanitat, relativa a les mesures especials de caràcter preventiu en establiments funeraris, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19.

Resolució 28/3/20, de la consellera de Sanitat, per la qual es deleguen en la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat contra la infecció de Covid-19 a la Comunitat Valenciana.

Résolució 23/03/20, de la consellera de Sanitat, per la qual s’acorda el tancament de tots els centres educatius de la  Comunitat, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

Resolució 20/03/20, de la Consellera de Sanitat, per la qual s’acorda la mesura especial per a la inhumació immediata de persones mortes per coronavirus COVID-19, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Resolució 18/03/20, de la consellera de Sanitat, per la qual s’acorden mesures excepcionals en relació amb les actuacions sanitàries en les residències per a persones majors dependents, independentment de la seua titularitat i tipología de gestio.

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.


Correcció d’errades del Decret 33/2020, de 6 de març, del Consell, i del Decret 32/2020, de 13 de març de 2020, del Consell.

Decret 32/2020, de 13 de març de 2020, del Consell, pel qual es disposen mesures extraordinàries de gestió sanitària en salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV Covid19).

Resolució 13/03/20, de la consellera de Sanitat, per la qual s’acorden mesures especials en relació amb l’activitat de determinats centres d’atenció diürna de Servicis Socials, independentment de la seua titularitat i tipologia de gestió.

Resolució 13/03/20, de la consellera de Sanitat, per la qual s’acorden mesures excepcionals per a esdeveniments de carácter cultural, recreatiu o d’oci, de titularitat pública i privada, a la Comunitat Valenciana.

Resolució de 13/03/20, de la consellera de Sanitat, per la qual s’acorden mesures especials de caràcter preventiu en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics.

Resolució 12/03/20,, de la consellera de Sanitat, per la qual s’acorden mesures especials de caràcter preventiu en matèria de sanitat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 13 de març de 2020, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es desenvolupa per a l’àmbit universitari i d’ensenyaments artístics superiors la Resolució de 12 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de suspensió temporal de l’activitat educativa i formativa presencial en tots els centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat, per la qual s’acorda suspendre temporalment l’activitat educativa i formativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat, per la qual s’acorden mesures excepcionals amb els programes d’intercanvi de professorat i alumnat, així com amb les estades formatives del personal docent de qualsevol nivell educatiu.

Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat, per la qual s’acorden mesures excepcionals en relació amb les activitats i viatges d’oci, culturals o similars, organitzats per centres socials i educatius de qualsevol nivell, associació, entitat cultural o altres, dins o fora de la Comunitat Valenciana.

Resolució d’11 de març de 2020, de la consellera de Sanitat, per la qual s’acorden mesures excepcionals per a esdeveniments festius i de concentració de persones, a la Comunitat Valenciana.

Resolució d’11 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures excepcionals per a esdeveniments de competició professional esportiva a la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi pel Covid-19.
Ir al contenido