Nova normalitat


13 de juny

Actualització RESOLUCIÓ de 4 de setembre

Acord del Consell de 19 de juny, 17 de juliol i 17 d’agost de 2020 sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19.

Qualsevol activitat permesa haurà de desenvolupar-se en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social.

Ús de les mascaretes

L’ús de mascareta és obligatori per a majors de sis anys en la via pública, en espais a l’aire lliure i qualsevol espai tancat d’ús públic que es trobe obert al públic, encara que puga mantenir la distància de seguretat, amb l’excepció de:

– Platges i piscines.
– Espais de naturalesa o a l’aire lliure fora dels nuclis de població.
– Locals d’hostaleria i restauració mentre s’estiga consumint.
– Persones amb problemes respiratoris.
– Activitat física i esportiva.

Mesures Socials

Contacte social:
Es recomana que les trobades socials es limiten a un màxim de 10 persones en domicilis o a l’aire lliure i evitar aquells que es produïsquen fora del grup de convivència estable.
(Fullet recomanacions reunions familiars i d’amics)

Vetlatoris i soterraments:
Es permeten vetlatoris i soterraments amb un límit màxim de 25 persones en espais tancats, i de 50 persones si és a l’aire lliure o en la comitiva, siguen o no convivents, i sempre que no se supere el 75 % del seu aforament.

Horari d’estiu cementeri municipal fins al 15 de setembre de 8 h a 19:00 h.


Llocs de culte:
75% de l’aforament. S’haurà de garantir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres i l’ús de mascareta.

En el supòsit de celebració d’actes de culte en l’exterior dels edificis o en la via pública l’afluència dels quals estiga previst que supere les 50 persones, estarà supeditada a la prèvia posada en coneixement per part de les persones organitzadores a l’autoritat municipal. En el supòsit que estiga previst que supere les 150 persones, a més, serà preceptiva l’obtenció prèvia d’autorització municipal, que resoldrà sobre la base de la situació epidemiològica del moment i l’establiment, per part de l’organització, de les suficients mesures de seguretat d’acord amb les especificacions i exigències tècniques vigents.


Les cerimònies nupcials i altres celebracions:
Les cerimònies nupcials podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, ja siga en espais a l’aire lliure o espais tancats, sempre que no se supere el 75 % del seu aforament. S’haurà de garantir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres i l’ús de màscara.

Centres residencials:
Es podran visitar habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors. En aquest últim cas preferentment en supòsits excepcionals.

Esdeveniments populars


L’organització d’actes festius, trobades o esdeveniments populars per part d’associacions culturals o similars l’afluència de les quals estiga previst supere les 50 persones, estarà supeditada a la prèvia posada en coneixement per part de les persones organitzadores a l’ajuntament. En el supòsit que estiga previst que supere les 150 persones, a més serà preceptiu l’obtenció prèvia d’autorització municipal, que resoldrà sobre la base de la situació epidemiològica del moment i l’establiment per part de l’organització de les suficients mesures de seguretat d’acord amb les especificacions i exigències tècniques vigents.

En tots els esdeveniments populars, siga com siga l’afluència prevista, tant en espais a l’aire lliure com en llocs tancats, s’establirà la delimitació de l’espai màxim amb un límit d’aforament del 75%. Així mateix, s’han d’assenyalar els llocs on poden situar-se les persones participants i els llocs que han de romandre lliures per a assegurar el compliment de la distància de seguretat interpersonal d’1,5 m, excepte en el cas de convivents. L’ús de la màscara serà obligatori en tot moment. Es facilitarà a les persones assistents gels hidroalcohòlics desinfectants per l’organització.

En matèria d’esdeveniments i activitats multitudinàries: en qualsevol mena d’esdeveniment o activitat multitudinària l’afluència dels quals es preveja superior a 400 persones, a més de totes les mesures establides en referència a això en l’Acord de 19 de juny, del Consell, s’haurà de realitzar una avaluació del risc, de conformitat amb el que es preveu en el document Recomanacions per a esdeveniments i activitats multitudinàries en el context de nova normalitat per Covid-19 a Espanya, acordat en la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. En funció d’aquesta avaluació, cada esdeveniment o activitat d’aquestes característiques haurà de comptar amb l’autorització de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, que resoldrà sobre la base de la situació epidemiològica del moment, les característiques de l’esdeveniment i la capacitat per a adoptar mesures de prevenció i control.

Comerç

El comerç al detall i de prestació de serveis pot obrir els seus locals
reduint l’aforament al 75%.

Centres comercials han de mantenir amb un aforament màxim en els establiments comercials del 75% en totes les seues zones.

Els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública han de
limitar l’afluència de clients de manera que s’assegure la distància social de
metre i mig
.

Hostaleria i restauració

Els locals d’hostaleria i restauració no poden superar el 75% del seu aforament, amb un màxim de 10 persones per taules o agrupació de taules i mantenint una distància mínima d’1,5 m entre elles.

Està permés el consum en la barra sempre que es garantisca una distància
mínima de seguretat entre clients o, si escau, grup de clients.

Les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració poden acollir
reunions de fins a un màxim de 10 persones i ocupant-se fins al 100% el
nombre de taules permeses.

Els establiments i serveis d’hostaleria i restauració hauran de tancar no més tard de les 01.00, sense que s’hi puga permetre l’accés de nous clients a partir de les 00.00 h. A partir de les 00.00 h, el consum a l’exterior es farà exclusivament a l’espai delimitat i autoritzat per a les terrasses, assegudes en taules i complint les capacitats previstes.

Tancament de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes.

Turisme

Hotels i establiments turístics:
Fins a un 75% de la seua capacitat a les zones comunes.

Turisme actiu i de naturalesa:
Permeses les activitats de turisme actiu i de naturalesa en grups de 30 persones i sistema de cita prèvia.

Rutes turístiques:
Els guies turístics treballaran mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de 20 persones.

Platges:
Els grups permesos a la platja són de 15 persones. 

Es podran utilitzar les dutxes i llavapeus a l’aire lliure, vestuaris i altres serveis públics similars. L’ocupació màxima serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència, i en aquest cas podran comptar amb una persona acompanyant.

Els ajuntaments podran establir limitacions tant d’accés, com d’aforament per a garantir almenys dos metres entre banyistes. També podran establir límits en els temps de permanència.

Tancat l’accés al Paratge Natural Municipal del Pou Clar.

S’aconsella abans de desplaçar-se a platges i platges continentals, informar-se de les restriccions de cada municipi.

Altres serveis

Centres de salut: + Informació

Renovació de DNI i Passaport:
Amb cita prèvia i l’import exacte del tràmit en efectiu: 12 € DNI i 30 € Passaport (96 291 07 41).

Agència Tributària:
Amb cita prèvia per a l’atenció presencial d’alguns serveis, però no de la Renda (96 227 49 12).

Labora (Antic SERVEF): Informació renovació i inscripció
Ir al contenido