Desplaçaments població infantil

Menors de 14 anys

Entrada en vigor a partir del diumenge, 26 d’abril del 2020.

El Ministeri de Sanitat permet, que els xiquets i xiquetes menors de 14 anys, acompanyats d’un adult responsable, puguen fer una passejada diària dins de l’estat d’Alarma.

Es permet la sortida d’una persona adulta responsable amb fins a tres menors (s’entén per persona adulta responsable aquella persona major d’edat que convisca en el mateix domicili amb els menors actualment, o que siga una persona emprada de llar a càrrec del menor). La persona adulta acompanyant serà responsable que es complisquen les condicions i limitacions proposades. 

Quan la persona adulta responsable siga una persona diferent dels progenitors o tutors, haurà de comptar amb una autorització prèvia d’aquests.


– Des del 2 de maig, la circulació dels menors de 14 anys queda limitada entre les 12 h i les 19 h. (Ordre SND/380/2020, de 30 d’abril. Disposició final primera )
1 hora (temps màxim).
1 vegada al dia.
1 quilòmetre de distància màxima del domicili dels menors (inclòs espais naturals i zones verdes autoritzades).


No estarà permés l’accés a espais recreatius infantils a l’aire lliure (tobogans, gronxadors), així com a instal·lacions esportives.
– Es recomana evitar zones concorregudes.


* En l’entrada en vigor de la FASE 1, a partir de l’11 de maig del 2020: Les comunitats autònomes i ciutats autònomes podran acordar en el seu àmbit territorial que la franja horària a la qual es refereix el paràgraf anterior comence fins dues hores abans i acabe fins dues hores després, sempre que no s’incremente la durada total d’aquesta franja. (Ordre SND/399/2020 de 9 de maig. Disposició final primera.)
Ir al contenido